Algemene Voorwaarden - JAN
16157
page-template-default,page,page-id-16157,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-jan,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

I. Definities

 1. JAN Coacht: JAN Coacht BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 75027909.
 2. Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie JAN Coacht een overeenkomst sluit.
 3. Leerling: de natuurlijke persoon die ingeschreven is voor één of meerdere diensten van JAN Coacht.

II. Aanmelding en inschrijving

 1. Na aanmelding ontvangt Contractant een inschrijfformulier en de algemene voorwaarden van JAN Coacht.
 2. Door inschrijving verklaart Contractant zich akkoord met de algemene voorwaarden van JAN Coacht.
 3. Bij aanmelding voor bijles verklaart Contractant zich ermee akkoord, dat de bijlessen wekelijks plaatsvinden op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip. Annuleren van een bijles is alleen   mogelijk met inachtneming van art. III, lid 10 en het verplaatsen van een bijles naar een ander tijdstip kan enkel bij hoge uitzondering en indien JAN Coacht een alternatief tijdstip redelijkerwijs kan bieden.

III. Betaling

 1. De tarieven van de verschillende door JAN Coacht verleende diensten worden elk jaar op 1 augustus vastgesteld voor het navolgende studiejaar.
 2. Er wordt uitsluitend betaald voor het aantal uren dat is afgenomen met een minimum van twee uur per dag. Een standaard maand huiswerkcoaching beslaat 24 uur. Vier weken, drie keer per week, 2 uur.
 3. JAN Coacht verstuurt facturen aan Contractant per e-mail. Indien Contractant facturen per post wil ontvangen, zal hij JAN Coacht hiertoe schriftelijk informeren.
 4. De betaling voor de verschillende door JAN Coacht verleende diensten geschiedt per maand en wordt achteraf gefactureerd. De betaling dient binnen tien dagen na ontvangst van de factuur voldaan te worden op rekeningnummer NL45ABNA0857377027n.v. JAN Coacht te Veghel. Ook kan Contractant gebruik maken van automatische incasso. In dit geval machtigt hij JAN Coacht om doorlopend incasso-opdrachten naar zijn bank te versturen om openstaande facturen te incasseren. Hij geeft hiermee zijn bank toestemming om doorlopend incasso-opdrachten van JAN Coacht uit te voeren. Als Contractant het niet eens is met afschrijvingen van zijn bank- of girorekening die zijn verricht in het kader van een incasso-opdracht van JAN Coacht, dan kan hij deze laten terugboeken. Hij dient hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op te nemen met zijn bank. Indien contractant na acht weken bezwaar maakt tegen uitgevoerde incasso-opdrachten, dan zijn alle mogelijke kosten die ervoor in rekening worden gebracht aan zowel hemzelf als JAN Coacht, door zijn bank of de bank van JAN Coacht, voor zijn rekening. Tot slot kan er ook betaald worden via “Tikkie” indien contractant dit wenst. De factuur en het Tikkie” worden gelijktijdig verstuurd aan contractant.
 5. De kosten van de bijles worden maandelijks gefactureerd en dienen binnen tien dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan op rekeningnummer NL45ABNA0857377027 t.n.v. JAN Coacht te Veghel. Ook hiertoe heeft Contractant de mogelijkheid tot automatische incasso of “Tikkie”
 6. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt Contractant een herinnering per post of e-mail. Indien (volledige) betaling 14 dagen na dagtekening van deze herinnering is uitgebleven, kan JAN Coacht de vordering zonder nadere aankondiging ter incasso overdragen aan een externe incassopartner.
 7. In het geval van een (buiten)gerechtelijke (incasso)procedure zullen alle hiertoe gemaakte kosten door JAN Coacht en eventuele (incasso)partners volledig op Contractant worden verhaald. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van €50 incl. 21% btw.
 8. Het, om wat voor reden dan ook, niet verschijnen op de huiswerkcoaching betekent dat de geboekte uren alsnog worden gefactureerd.
 9. Annulering van een gemaakte afspraak voor bijles is alleen mogelijk in het geval van ziekte en dient minimaal 24 uur van te voren telefonisch te geschieden op nummer 085-4000804. Lessen die minder dan 24 uur van te voren worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.
 10. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan JAN Coacht kenbaar te worden gemaakt.
  JAN Coacht behoudt zich het recht om de dienstverlening op te schorten of te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn, indien bij Contractant sprake is van een betalingsachterstand van meer dan zes weken.

IV. Opzegging

 1. De overeenkomst voor huiswerkcoaching wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
  Het opzeggen van de overeenkomst voor huiswerkcoaching dient schriftelijk te geschieden. Opzeggen is alleen mogelijk per gehele kalendermaand. Bij examenkandidaten vervalt de  overeenkomst van rechtswege na het afleggen van het centraal schriftelijk examen.
 2. De opzegtermijn voor huiswerkcoaching bedraagt één kalendermaand.
 3. Bijlessen worden wekelijks geboekt. Er is geen sprake van abonnementsstructuur of opzegtermijn, met inachtneming van art. III, lid 10. Wel behoudt JAN Coacht zich het recht om de dienst bijles te beëindigen indien er niet wekelijks bijles door de leerling gevolgd wordt, onder meer om zo de continuïteit van de bedrijfsvoering te kunnen waarborgen.

V. Overige bepalingen

 1. De leerling is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van (medewerkers van) JAN Coacht ter bevordering van een goed verloop van de huiswerkcoaching. Tevens dient hij de gedragsregels te respecteren welke (medewerkers van) JAN Coacht nageleefd wenst te zien op haar locatie.
 2. De leerling is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven huiswerk en cijfers, alsmede de aanwezigheid van de benodigde lesmaterialen en hulpmiddelen.
 3. JAN Coacht zal de overeenkomst naar best inzicht en vermogen uitvoeren, maar levert geen garantieverplichting met betrekking tot de prestaties van de leerling.
 4. De leerling die hinder of overlast veroorzaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de huiswerkcoaching in sterke mate wordt geschaad, kan door JAN Coacht van (voortzetting van) deelname aan de huiswerkcoaching worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Contractant.
 5. Voor diefstal, verlies of schade aan eigendommen van derden, alsmede letsel aan personen aanvaardt JAN Coacht geen aansprakelijkheid.
 6. JAN Coacht behandelt en beveiligt de persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in overeenstemming met de eisen die de AVG hieraan stelt. Alle bepalingen omtrent de privacy zijn opgenomen in onze privacyverklaring, Deze is terug te vinden op onze website www.jancoacht.nl.
 7. Alle schriftelijke correspondentie aan JAN Coacht dient gericht te worden aan ons emailadres: info@jancoacht.nl